Turnaj 2022

Turnaj 2022

 

Practice Round:

Saturday: 14pm – 15pm

Sunday: 14pm – 15pm

Players List – Last Update 6.9.

GENIUS GOLF APP – PASSWORD: PSOPROAM

11.9. 2022

 

Program Penati Slovak Open Pro Am:
 

START LIST PRO AM 11.9. 2022

LIVESCORING PRO AM

8:30h Registrácia hráčov

9:30h Postupný štart z jamky č. 1 a č. 10:

 • Play with Handicap Golfers = jamka č.3 *
 • Hole in One = 5000€ jamka č.8 
 • Hole in One = zájazd do Škótska jamka č.12
 • Hole in One = vozík Golf Geum jamka č.16 

*Charitatívna zbierka handikepovaným golfistom s minimálnym vkladom 20€. Samozrejme máme darček pre každého prispievateľa.

Halfway – občerstvenie

TITLEIST BALL FITTING

17:00h Vyhlásenie výsledkov Penati Slovak Open Pro Am a Oficiálne otvorenie hlavného turnaja

 

 12.-13. 9. 2022

Players List

Program PENATI SLOVAK OPEN CHAMPIONSHIP 2022

 

GENIUS GOLF APP – PASSWORD: PENATISLOVAKOPEN

PROPOSITIONS 2022 – OFFICIAL BROCHURE

HARD CARD 2022

 

START LIST PRO AM 11.9. 2022

START LIST FIRST ROUND 12.9. 2022

START LIST SECOND ROUND 13.9. 2022

Official Results

The tournament is open to all members of PGA associations and selected amateurs who have received or won a wild card. Organizer: PGA TOUR SLOVAKIA, s.r.o. , co-organizer PGA SK o.z.

Tournament director: Peter Petrovič

Head Refferre Rasťo Michalák

Competition committee: Peter Petrovič, Pavol Bielik, Rasťo Michalák, Radomír Holečka

Entries: Entries for PRO players at ENTRY Conditions of participation:

 • PRO: € 230
 • AM: € 230  (Amateur player must be a wild card holder) The player must pay the FEE no later than 7.9. 2022

Restrictions on participation: the number of players per 18 holes is 120 players per tournament with a gradual start The set time per flute is max. 4 hours and 25 minutes. Arrivals after this time will be penalized – every 10 minutes. 1 penalty shot will be added. Delayed arrival at the start within 5 minutes = 2 penalty shots / -2 STB points more than 5 minutes = disqualification.

Boarding: lunch after the game – choice of two dishes

Prices: Pro Am € 2.000

Prices: PRIZE FOUND PENATI SLOVAK OPEN € 20.000 

TEE: MEN – Black 6539 PAR 73 / WOMEN – YELOW 5720 PAR 73

GAME SYSTEM AND TECHNICAL PROVISIONS Categories PRO wounds gross Game: It is played according to the SKGA competition rules, golf rules and local rules. The player is obliged to follow the Dress Code before the start of the tournament and is intended for all members of the PGA ass. (T-shirt with a collar, long pants, shoes (violation of this rule is punishable by disqualification)).

Mobile phones ( only online score ), electronic measuring devices are permitted. Start: gradual from 9:00 am. Start time see.

The starting list on the golfslovakopen.sk website the day before the tournament after 5 pm. The change of the start time and the start method will always be announced on www.skga.sk and possibly www.pga.sk the day before the tournament, on the start list.

WEB INFO:

www.golfslovakopen.sk

pga.sk/turnaje

Instagram – @slovakopen

Facebook – @PenatiSlovakOpenchampionship

Facebook – @pgaofslovakia

Tournament evaluation: For the category, for the same number of shots, the Play – Off is played on the holes determined by the Competition Committee. In case of a tie, the wells are repeated. For players in the event of a PM winning, they sign the official winning document and must be present to announce the results of the tournament, otherwise the PM will be forfeited in favor of the tournament’s competition committee.

PM will be paid to the specified account in the application and the specified VAT / VAT. In case of any ambiguity, write to email: info@golfslovakopen.sk announcing the results within 10 minutes of handing in the last scorecard to the last player playing.

Competition committee.

 

 


Organizátor: PGA TOUR SLOVAKIA, s.r.o. , spoluorganizátor PGA SK o.z.

 1. Riaditeľ turnaja: Peter Petrovič
 2. Hlavný rozhodca: Rasťo Michalák
 3. Súťažný výbor: Peter Petrovič, Pavol Bielik, Rasťo Michalák, Radomír Holečka
 4. Prihlášky: prihlášky PRO hráčov na ENTRY
 5. Podmienky účasti :
  • PRO:  230€
  • AM 230€ ( Amatérsky hráč musí byť držiteľom divokej karty )
  • Hráč musí zaplatiť FEE najneskôr do 7.9. 2022
 1. Obmedzenie účasti:
  • počet hráčov na 18 jamiek je 120 hráčov na turnaj s postupným štartom
  • Stanovený čas na flajt je max. 4 hodín a 25 minút. Príchod po tomto čase sa bude penalizovať- za každých 10 min. bude pripočítaná 1 trestná rana.
  • Oneskorený príchod na štart do 5 min.= 2 trestné rany/ -2 STB body viac ako 5 min.= diskvalifikácia.
 2. Stravovanie: obed po hre – výber z dvoh jedál
 3. Ceny:
 • PRIZE FOUND Penati Slovak Open 20000€ 
 • PRIZE FOUND PRO AM 2000€
 1. TEE:

MUŽI – Black 6539 PAR 73/ ŽENY – YELOW 5720 PAR 73

HRACÍ SYSTÉM A TECHNICKé ustanovenia

 1. Kategórie PRO rany brutto
 2. Hra: hrá sa podľa súťažného poriadku SKGA, Pravidiel golfu a miestnych pravidiel. Hráč je povinný dodržať Dress Code už pred začatím turnaja a je určený pre všetkých členov PGA ass. ( tričko s golierom, dlhé nohavice, obuv ( porušenie tohto pravidla sa trestá diskvalifikáciou )).
 3. Mobilné telefóny ( mimo zapisovania online skóre ), elektronické meracie zariadenia sú povolené.

Štart: od 9:00hod postupný. Štartovný čas viz. Štartovná listina na stránke SKGA deň pred turnajom po 17.00 hodine. Zmena času štartu a spôsob štartu bude vždy oznámená na www.golfslovakopen.skwww.skga.sk a prípadne www.pga.sk deň pred turnajom, na štartovnej listine.

WEB INFO: 

www.golfslovakopen.sk

pga.sk/turnaje

Instagram – @slovakopen

Facebook – @PenatiSlovakOpenchampionship

Facebook – @pgaofslovakia

 1. Vyhodnotenie turnaja:
  • PRO kategória, pri rovnakom počte rán sa hrá Play – Off a to jamky, ktoré určí Súťažný výbor.  V prípade nerozhodného výsledku sa jamky opakujú. PRO hráči v prípade výhry PM, podpisujú oficiálny výherný dokument a musia byť prítomný na vyhlásenie výsledkov turnaja, v prípade ak tak nebude učinené, PM prepadáva v prospech súťažného výboru turnaja. PM budú vyplatené do uvedeného účtu v prihláške a uvedeného DIČ / VAT. V prípadne nejasností, píšte na email: info@golfslovakopen.sk
  • vyhlásenie výsledkov do 10 minút po odovzdaní poslednej skórkarty posledným hrajúcim flajtom.

Súťažný výbor